Pin It

Continuiamo nella raccolta di favole raccolte e trascritte dal professore Orlando Sculli di Feruzzano.  In dialetto calabrese e con la traduzione in italiano. 

U 'rre serpenti 

serpente-colorNu 'rre e na regína si maritáru e pa ottu, deci anni non dépparu figghji. Si ngustijávanu e a regína ciangía notti e jornu, pregándu Diu e tutti i santi i si mándanu nu nípiju, pacchì a so vita, senza u cunsúlu i nu figghju non avía valúri.
Nu jornu si ccorgíu ch’era grávita e allúra p’a llegrízia voláva. Finútu u tempu dovútu ndébbi pa nípiju nu serpénti longu nu parmu e grossu nu jíditu. Restáru marítu e mugghjéri mbisiccáti p’o fattu, ma doppu nu misi si ripigghjáru e furu cunténti o stessu.

U nimáli criscía e doppu n’annu ncignáu i parrulíja e quandu ndébbi tri anni si fici grossu comu nu purzu d’omu e longu quantu nu pedi i buffétta. Era virdónacu, cu stilli giálini, janchi e viscovíli. Stacía nt’a naca supra u lettu d’a mamma e d’u patri e quandu ngrumijáva, tirávanu na cropa e nnacávanu u serpénti. Nt’o pilázzu d’u re ndavía comu cammaréra na cotrára órfana i mamma chi si chjamáva Catarinéļļa. Ndavía quíndici anni ed era nu χjuri e i so bellízzi éranu nsini fini e quandu camináva p’e strati, fímmani e másculi, randi e pícciuli, a ccumpagnávanu c’a vista finu a chi coļļáva. U nimáli u civáva mámmasa e u notricáva cu latti i crapa e quandu volía i mangia gridáva e chjamáva e a mamma carcáva cu na limbéļļa chjina, doppu chi u mpasciáva, dassándusi sula a testa i fora. Nu jornu quandu a mamma si pprontáu m’u civa, u serpénti si misi a mungijári dicéndu ca volía i ļļatta ļļ’o pettu i Catarinéļļa.

“Ma figghju”, si dicía a mamma, “vidíti ca chistu non è possíbuli! Catarinéļļa è strippa, pacchì non è maritáta e non ndavi figghji!”

“A mia non mi mporta! Eu vogghju i ļļattu di so minni!”

E pistava a cuda cu tutti i fasci, gridándu comu nu cottu. A mamma si ngustijáu e jiu ļļ’a cotrára e si cuntáu u fattu.

A figghjóla ciangía pacchì si spagnáva nommi a múzzica e m’a mbeléna e allúra era pronta mi si dici ca no, quandu jiu o campusántu a undi si nginocchjáu davánti a tumba i mámmasa e stava pregándu quandu ntisi a so vuci chi dicía:

“Catarinéļļa, nipijéļļa mia, va squetáta e ccunténta u serpénti. Sulu ca ndai i ti ccuppi u pettu nnudicátu cu na tuvágghja i linu finu. Pigghja mbrazza u nimáli e mbicínalu a tia e vidi ca iļļu suca d’i to mimíļļi, chi non t’i cciunca pacchì ndavi a tuvágghja i supra”.

Accussì a figghjóla fici comu si dissi mámmasa e u serpénti sucáva ora i nu mimíļļu, ora i l’attru. Ogni jornu chistu si lebbricáva e cuntúttu  ca non nescía latti d’i minni i Catarinéļļa u nimáli si nutría a criscía e doppu n’annu divínni grossu comu nu pedi i rangára e artu adóra na canna e quandu ļļattáva si facía tanti caracóli i Catarinéļļa, ļļiccándula ca so lingua nta facci e dicéndusi belli palóri cu na vuci duci comu o meli.

Passáu n’annu e u serpénti si dissi i mámmasa:

“Ma’, vogghju i mi marítu!”

“Figghju ca cu vi voli, ca si spágnanu puru i vi vídanu! Apói a quali figghja i re si potímu mandári? Squetátavi, ca comu v’a passáti, non v’a passáti mala!”

“Eu vogghju i mi marítu cu Catarinéļļa!” E pistáva a so cuda randi comu chiļļa i nu cucutrígghju a undi capitáva, rruppéndu seggi, buffétti, porti e frinésti, bumbulótti e giarri, limbi e bagani.

A mamma si dicía m’a smetti ca si no jettáva a casa di pedi, ma iļļu nsistía dicéndu ca volía a cotrára. A mamma svilúta jiu ļļ’à Catarinéļļa e si dissi:

“Catariné, fígghjuma voli a tia p’a mugghjéri e faci źali d’a matína a sira! Levatíllu e cunzúla stu cori affríttu!”

“Reggína eu volía cu tuttu u cori, ma comu pozzu fari i mi levu nu nimáli chi mi poti mangiári quandu voli!” E ciangía comu viti.

A sira jiu ļļ’à tumba i mámmasa e ciangéndu dicía:

“Mamma chjamátami pacchì a me vita è nu mpernu!”

Si ntisi a vuci d’a mamma c’a cunzigghjáu i si maríta e si dissi comu ndavía i ggisci a notti d’a maritánda. Si fici pprontári d’a reggína setti cámmari cu setti letti, ognúnu c’u pavigghjúni e appréssu jornu si maritáu c’u serpénti, nta casa, senza spuggi, menténdusi setti vesti.

Vorzi puru setti vraséri chjini i vrasi pa ogni stanza e quandu jiru i si cúrcanu Catarinéļļa si dissi d’u serpénti:

“Curcámandi beni meu, na spogghja v’a cacciáti vui e n’abitu mi cacciu eu!”

principi-azzurri-sposiIļļa si cacciáu na vesta e u nimáli na spogghja chi prestu prestu Catarinéļļa brusciáu nt’o vraséri. Accussì facéndu rriváru all’úrtima stanza e quandu u serpénti si cacciáu a séttima spogghja, doppu chi a cotrára si cacciáu l’úrtimu abitu, divínni nu príncipi bellu comu o suli, tantu c’a cotrára rrestáu ncantesimáta . Allúra fujíu e chjamáu a reggína chi si detti u so abitu i gala i si vesti e apói chjini i cuntentízza si portáru rrobbi lussúsi d’u príncipi, chi doppu chi si vestíu mbrazzáu mamma, patri e mugghjéri.

Appréssu jornu fíciaru u matrimóniu mata e cu randi spuggi e nta chjésija stessa u re si cacciáu a curúna e s’a ppojáu supra a testa d’u figghju, a reggína si cacciáu a sua e a misi supra a testa i Catarinéļļa.

I chiļļu muméntu furu marítu e mugghjéri, re e reggína e campáru cunténti, cercándu i fannu u beni e mai u mali.

IL RE SERPENTE

Un re e una regina sposati  da più di otto anni, non avevano figli ed erano molto tristi, specie la regina, che piangeva notte e giorno. Pregava Dio e tutti i santi, perché gli mandassero un bambino, perché altrimenti la sua vita non aveva alcun valore.

Un giorno si accorse di aspettare un bambino e fu felicissima, ma a tempo dovuto partorì un serpente grosso come un dito e lungo come il palmo di una mano. Marito e moglie rimasero trasecolati ma dopo un po’ di tempo si ripresero e furono contenti ugualmente. Il piccolo animale cresceva e dopo un anno cominciò a parlare e dopo tre, divenne grosso come un polso d’uomo e lungo quanto un piede di tavolo. Era verdastro, punteggiato di stelle gialle, bianche e viola. Dormiva in una culla stesa sul letto della madre e del padre e quando si lamentava i genitori davano degli strattoni ad una corda, facendo dondolare il serpente.

Nel palazzo del re faceva la cameriera una ragazza di 15 anni orfana di ambedue i genitori, che si chiamava Caterina. Era più bella di un fiore e quando camminava per le strade, donne e uomini, grandi e piccini l’accompagnavano con lo sguardo fino a quando scompariva dalla loro vista.

L’animale veniva imboccato dalla mamma, che lo nutriva con latte di capra e quando aveva fame la chiamava ed ella accorreva con una ciotola piena. Lo fasciava e gli lasciava solamente la testa non avvolta ed un giorno quando la mamma si preparò ad imboccarlo, il serpente si mise a piagnucolare, dicendo che voleva allattare dal petto di Caterina.

“Ma figlio”, gli diceva la mamma, “vedi che questo non è possibile! Caterina non ha latte perché non è sposata e non ha figli!”

“A me non importa! Io voglio allattare dai suoi seni!”

E nonostante fosse fasciato pestava la coda per terra gridando come un ossesso.

La mamma diventò triste e fatta chiamare la ragazza le raccontò il fatto. Ella si mise a piangere e temendo che mordendola la potesse avvelenare, era indecisa se dire di no, ma prima volle andare al cimitero dove s’inginocchiò davanti alla tomba di sua madre e si mise a pregare, quando udì una voce che diceva:

“Caterina, piccola mia, vai tranquilla e fa quello che vuole il serpente. Quando però, ti scoprirai i seni, devi coprirteli con un drappo fine di lino. Prendi in braccio l’animale e avvicinalo a te ed esso succhierà dai tuoi seni senza farti del male perché sei ricoperta dal drappo”.

La ragazza ubbidì alla madre e il serpente succhiava ora da un seno ora da un altro e questo si ripeteva ogni giorno e nonostante non succhiasse latte si nutriva e cresceva e dopo un anno divenne grosso come un fusto di arancio e alto a momenti, come una canna e quando allattava copriva di gentilezze la ragazza leccandola nel volto e dicendole delle parole con la voce dolce come il miele.

Dopo un anno il serpente disse alla madre:

“Mamma voglio sposarmi!”

“Figlio ma chi ti vuole, che la gente si spaventa solo a vederti! E poi quale figlia di re possiamo chiedere in sposa? Rassegnati e sta tranquillo perché qui stai bene!”

“Io voglio sposare Caterina!” E dimenava la sua coda grande come quella di un coccodrillo rompendo sedie, tavoli, porte e finestre, orci, giare e recipienti di ogni genere.

La mamma lo pregava di smetterla perché altrimenti avrebbe demolito la casa ma egli insisteva nel dire che voleva sposare la ragazza e alla fine la madre non ne poté più e andò da Caterina e le disse:

“Ascolta, mio figlio vuole sposarti e piange per questo ogni momento della giornata! Sposatelo e consola questo cuore afflitto!”

“Regina con tutto il cuore vorrei esaudirla, ma come faccio a sposarmi un animale da cui rischio di essere sbranata!” E piangendo la sera si recò dalla tomba della madre a cui diceva:

“Mamma pregate perché muoia perché la vita per me è diventata un inferno!”

Udì la voce della mamma che la consigliò di sposarsi e le indicò come avrebbe dovuto regolarsi nella notte del matrimonio. La ragazza si fece preparare dalla regina sette letti matrimoniali, forniti da baldacchini in sette camere diverse e il giorno dopo si sposò con il serpente, in casa senza lussi indossando sette vestiti. Pretese pure per ogni stanza un braciere e quando andarono a letto, Caterina disse al serpente:

“Andiamo a letto tesoro mio, una scoglia (pelle di muta dei serpenti) ve la togliete voi e un vestito me lo tolgo io!”

Ella si tolse un vestito e l’animale una scoglia che velocemente Caterina arse nel braciere e così facendo arrivarono all’ultima stanza e quando il serpente si tolse l’ultima scoglia, dopo che la ragazza s’era tolta l’ultimo vestito, divenne un principe bellissimo, tanto che la fanciulla rimase incantata. A quel punto ella andò a chiamare la regina che le diede un abito di lusso e poi ambedue felici portarono un abito di gala, per ricoprire il principe, che dopo che si rivestì, abbracciò madre, padre e moglie. Il giorno dopo celebrarono di nuovo il matrimonio con grande esibizione di lusso e nella stessa chiesa il re si tolse dalla testa la corona e la poggiò sulla testa del figlio, mentre la regina fece lo stesso con la sua e la poggiò sulla testa di Caterina. Da quel momento furono marito e moglie, re e regina, e vissero felici facendo sempre bene agli altri.
 
Fiaba raccontata da Agata Sculli in Pangallo ad Orlando Sculli di Ferruzzano che l'ha trascritta in dialetto calabre sua versione "originale" e in lingua italiana.

Favola calabrese pubblicata sabato 30 aprile 2011

Aggiungi commento

10


Codice di sicurezza
Aggiorna