Pin It

Favola in versione dialettale calabrese e tradottta di seguito in lingua italiana.

A STORIA I TITTA

havenNta nu pajisédu pícciulu pícciulu e pedi i na muntagna, campávanu ddui, marítu e mugghjéri nta na casicéda, pícciula pícciula.
U marítu facía u zappatúri e jía a jornáta quandu capitáva, a mugghjéri restáva a casa e si lamentáva cu cu passáva, ca mancu vicíni ndavía.
Nu jornu u marítu, comu tornáva d’u lavúru, vitti nta strata, nu cocciu i favu, cchjù randi d’u normáli e s’u zziccáu nta buggia.
Quandu arriváu a casa nci’u mustráu a mugghjéri chi rrestáu meravigghjáta e poi decidíru m’u chjántanu. Non ndavíanu però nu mmorzu i terra e penzáru m’u chjántanu avánti a porta d’a casicéda, doppu chi fíciaru nu bucu.
Era ad ottobri e ancóra facía caddu e doppu na decína i jorna spuntáu nu pedi i favu grossu cchjù d’u sólitu.
Marítu e mugghjéri furu cunténti e quattru, cincu voti o jornu jíanu m’u vídanu fin’a chi non scuráva. A favára criscía e criscía e ogni jornu, d’a matína a sira criscía cchjù i nu parmu e u pedi dopu na decína i jorna era cchjù grossu i nu mánicu i zappétta e cchjù artu d’a casa.


pianta di faveDoppu nu misi a favára si fici arta comu na cerza e grossa comu nu marruggiu i picuni, tuttu ramijáta.
Ogni jornu chi passáva allongáva e ngrossáva e marítu e mugghjéri e tutti chidi chi passávanu si fermávanu e guardávanu c’a vucca aperta.
Doppu ddu misi arriváu a mmenzu u cielu e doppu cincu non si vidía cchjù a fini picchì ndavía passátu u cielu e non si capiscía addúvi arriváva.
U marítu com’o solitu jia u lavúra a jornáta, quandu trováva e tanti voti restáva a casa.
Na vota capitáu chi p’appréssu jornu non ndavía trovátu lavúru e allura a sira, dáccordu c’a mugghjéri decidíu ca a matína viátu idu s’impercicáva sup’a favára e rami rami cercáva u vida  addúvi arriváva.
Era ormai verzu a metà d’Apríli e i jornáti eranu boni e longhi abbastánza. Prima u spunta u suli ncignáu u nchjána rami rami e a nu certu puntu a mugghjéri e nu cani nigru chi ndavíanu u ccumpagnáru cu l’occhji i sutta e idu guardáva i supa comu nchjanáva e a mugghjéri e u cani diventávanu sempri cchjù pícciuli, nziémi a casicéda.  I pói n’e vitti cchjù e chjanu chjanu vidía sulu na striscia janca ch’era a χjumára e pói sulu i muntágni e chjanu chjanu na cosa scura e na cosa cchjù chiara ch’era u mari.
Ogni tantu si riposáva e muzzicáva nu trózzulu i pani o si mbuccáva ncocchji ficu siccu chi ndavía nt’e buggi. U si caccia a siti, lliccáva i fogghji d’a favára ch’eranu chjini d’acquazzína.
Nchjanáva ed era sempi jornu e a nu certu puntu arriváu nta cima ch’era a para i na strata tutta d’oru. Scindíu e ncuminciáu a caminári. Ntornu i casi eranu d’oru, cu ciaramídi i petri lucénti e tanti éranu accédi, i tanti culúri, janchi, vírdi, giálini, russi, turchíni, nigri, chi volávanu i n’árburu a n’attu. Caminándu vitti affacciátu i na finéstra n’omu cu na facci tanta bella, chi non era capáci m’a guarda, tantu splendía.
Idu u guardáu facéndu n’arrisatína e nci dissi:
“Bon’omu i ddúvi veníti?”
“Végnu i nu pajisédu pícciulu, pícciulu; cca è bellu com’o paradísu! Addúvi simu? Vui cu siti?”.
padrenos“Sugnu u Signúri e simu nto paradísu”.
“Oh comu sugnu cunténtu, volerría u restu cca, ma non pozzu ndavéndu a mugghjéri sula a casa!”.
“Resta u tempu chi vvoi pecchì u tempu cca è fermu pe sempi e non scura mai”.
“Restu nu pocu u mi godu sta paci!”
I ccédi cantávanu e na musichéda fina fina si sentía ntornu e ogni tantu passáva n’ángelu volándu cull’ali turchíni, chi dassáva nu profumu i rosi i centu fógghji. A nu certu puntu si decidíu u parti e quandu salutáu u Signúri nci spijáu si volía ncuna cosa.
“Volerría, nci dissa, na casa cchjù randi, pecchì chida chi ndavímu è pícciula”.
“Vabbò, vai ca t’accunténtu!”
Ncuminciáu allúra a scindíri rami rami e a luci era sempi a stessa. A nu certu puntu vitta ca u suli ncuminciáva a calári e penzáu u scinda cchjù viatu. Primicicchju c’o scura fu e pedi d’u favu e scindíu nterra e non si orizzontáu a dduv’era, pecchì fu di fronti a na casa bella com’u chida i na fata.
Bussáu a porta e apríu a mugghjéri chi nci dissi ca na matína, quando si risbigghjáu, vitti ca era nta na beda casa chjina i mobília d’ogni tipu. Idu allúra nci cuntáu u fattu e ida nci dissa:
“Nci ndavívi potútu cercári puru nu bellu pezzu i terra ntornu a casa, accussì t’a zappávi e potívi vindíri chidu chi facívi e non jívi cchjù a jornáta”.
Idu non rispundíu, pecchì era cunténtu d’u regálu chi nci ndavía fattu u Signúri e si godía a casa ch’era cómmida assái e chjina d’ogni cosa chi potía servíri.
Passáu tempu e nzisténdu a mugghjéri ancóra pa nu bellu pezzu i terra, nu jornu decidíu u si mpércica ancóra supa a favára e ncuminciáu u nchjána.
Nchjána chi ti nchjána, o tempu dovútu arriváu supa a cima d’a favára e scindíu supa a sólita strata d’oru. Fici a stessa strata i prima e vitti affacciátu d’a sólita finésta u Signúri cu na facci duci chi splendía e cu n’arrisatína chi ti mbarzamáva.
“Bonu venútu nto paradísu bon’omu!”
“Signúri, cuntra i mériti mei chi non sunnu assái, accunténta a mugghjérima chi voli nu bellu pezzu i terra ntornu a casa!”.
“Non t’amarijári pe chistu, góditi u paradísu e poi, quando voi, torna a casa!”.
Vozzi u si godi nu pocu chidi posti belli e chjini i paci e pói ncignáu u scinda e doppu na sira, a bon’ura arriváu o pedi d’a favára e vitti ca ntornu a casa ndavía nu bellu pezzu i terra e fu cunténtu.
I chidu jornu ncuminciáu a zappári e chjantári a terra sua, chi producía ogni beni, chi vindía e non ebbi cchjù bisógnu u vaji a jornáta. Ndavía frutta d’ogni tipu, vigni, alivári, rásuli seminatívi, vóscura.
Ormái stava parinchjéndu i sordi d’oru u culácchju i nu casciúni e quandu camináva, jia arridéndu ch’i denti i fora p’a cuntentízza.
Passáu tempu e nu jornu a mugghjéri nci dissi:
“Marítu meu, non ndi manca nenti, però a mmia mi vinni u spilu i nu pezzu i celu ch’i stidi e cu nu pocu d’armonía, mu stannu sempi supa a terra nostra. Vai do Signúri e cercancilli”.
Restáu siccu Titta pi sta propósta d’a mugghjéri e nci dissi:
“Mugghjéri mia, non spidámu a sorti, accuntentámundi i chidu chi ndavímu, ch’è tantu!”
A mugghjéri non sentía e tutti i jorna nci facía sta cantiléna.
Non ndi potti cchjù Titta e tornáu a nchianári supa u pedi d’a favára e mpércica ca ti mpércica arriváu nta cima e scindíu nta strata d’oru. Camináu a passu sbertu e arriváu sutt’a a finésta d’u Signúri, chi quand’u vitti diventáu sériju a nna vota.
“Titta chi voi?”
“Mugghjérima vi cerca nu pezzu i celu ch’i stidi e nu pocu d’armonía mu nci mentíti supa a terra nostra”.
U Signúri asseriáu i cchjù, jettáu nu suspíru e poi i l’occhji ncignáru a cadíri lácrimi a funtána e si arzáu nu ventu comu n’uragánu e a cima d’a favára annacáva comu na canna.
Titta fujéndu nchjanáu supa a cima e ncuminciáu a chjovíri sdilluviándu. Scindíu rami rami pi setti jorna e setti notti e d’u celu nigru com’a pici l’acqua non stornáu. A fini d’u settimu jornu fu o pedi d’a favára, chi scumparíu quando fu d’anterra.
A terra ndavía scumparútu e puru a casa beda e a sua i na vota, ndavía diventátu nu quartu cchjù pícciula e mugghjérisa quandu camináva si sgadáva tutta a testa nt’o soffíttu.


LA STORIA DI TITTA - versione in italiano

Un tempo in un paesino alle falde di una montagna, in una casettina, vivevano marito e moglie.
Il marito faceva lo zappatore e quando capitava andava a faticare zappando la terra altrui, mentre la moglie restava a casa a lamentarsi della sua condizione con chi passava, perché non c’erano altre case nelle vicinanze.
Un giorno il marito, tornando dal lavoro, trovò sulla strada un seme di fave inusuale per la grandezza e se lo mise in tasca.
Quando arrivò a casa, glielo fece vedere alla moglie, che rimase meravigliata ed assieme decisero di piantarlo. Non avevano però nemmeno un pezzettino di terra per cui fecero una buca di fronte alla porta della loro casa e lo piantarono.
Era il mese d’ottobre ed il tempo era ancora caldo per cui in una decina di giorni spuntò una pianta di fave, dal gambo più robusto del solito.
Marito e moglie erano felici ed andavano ad ammirarlo almeno cinque sei volte al giorno, prima che facesse buio.
Ogni giorno la pianta si allungava a vista d’occhio e s’irrobustiva e, dal mattino alla sera, cresceva più d’un palmo ed il suo fusto, dopo una decina di giorni era più grosso di un manico di una piccola zappa e più alto della loro casa e dopo un mese alto come una quercia, dotato di rami, mentre il suo gambo era grosso come un manico di piccone.
Ogni giorno che passava, allungava e diventava più grande e marito, moglie e tutti quelli che passavano, restavano a bocca aperta a guardarlo.
Dopo due mesi crebbe quasi fino al cielo e dopo cinque, andò oltre, perché di esso non si vedeva la fine.
Il marito, come al solito, quando gli capitava, andava a lavorare, ma tante volte restava a casa.
Un tempo non trovò lavoro per il giorno successivo, per cui, la sera, decise, d’accordo con la moglie, che l’indomani, ad alba, si sarebbe inerpicato sulla pianta di fave, per cercare di verificare fin dove arrivasse. Era trascorsa ormai metà del mese di aprile ed era arrivato il bel tempo, mentre i giorni, erano diventati più lunghi delle notti.
Prima che spuntasse il sole cominciò ad arrampicarsi sulla pianta, passando da un ramo all’altro e la moglie ed un cane nero, da sotto, l’accompagnavano con lo sguardo. Egli guardava loro dall’alto e li vedeva diventare sempre più piccoli, assieme alla loro casettina, fino a quando non li vide più e notava una striscia bianca ch’era la fiumara ed il verde delle montagne; alla fine distinse una parte scura ed una più chiara, ch’era il mare.
Ogni tanto si riposava e staccava dei bocconi da un tozzo di pane che s’era portato in tasca, nutrendosi anche di fichi secchi di cui s’era riempito le tasche; per dissetarsi, leccava la rugiada dalle foglie della pianta.
S’inerpicava e mai calavano le tenebre e finalmente raggiunse la cima della pianta, ch’era allo stesso livello di una strada tutta d’oro. Scese e cominciò a camminare e ad ammirare le case tutte d’oro, con le tegole fatte di pietre preziose luccicanti, mentre uccelli bianchi, verdi, gialli, rossi, turchini, neri, volavano da un albero all’altro. Mentre camminava vide affacciato ad una finestra, un uomo dal volto di tanta bellezza che i suoi occhi non ne reggevano lo splendore.
Guardandolo, gli chiese sorridendo:
“Buon uomo da dove vieni?”
“Vengo da un minuscolo villaggio; ma quanto è bello questo posto! Sembra il paradiso! Lei chi è?”
“Sono Dio e siamo nel paradiso”.
“Oh quanto sono felice! Vorrei restare per sempre qui, ma non posso perché mia moglie è rimasta sola a casa!”
“Resta fino a quando vuoi, perché qui il tempo è fermo e non fa buio mai”.
“Mi trattengo un po’ di tempo per godermi la pace”.
Gli uccelli emettevano i loro versi e una dolcissima e tenuissima musica si diffondeva dappertutto, mentre ogni tanto, volando passava un angelo, lasciando una fragranza simile a quella delle rose dai cento petali. Dopo un certo tempo decise di ripartire e salutò Dio, che gli chiese di esprimere un desiderio ed egli timidamente rispose:
“Abbiamo una casa piccola e desidereremmo avere una più grande”.
“Va tranquillo, perché esaudirò il tuo desiderio”.
A quel punto cominciò a ridiscendere, passando di ramo in ramo e la luce era costantemente uguale, ma tempo dopo si accorse che il sole cominciava a calare, per cui si affrettò a scendere. Al tramonto giunse a terra e non si orientava dove fosse, perché si trovò di fronte ad una casa bella come quella di una fata.
Bussò alla porta e gli aprì la moglie che gli riferì che un bel mattino, svegliandosi, si accorse che si trovava in una bella casa, fornita di ogni cosa che potesse essere utile. Al racconto di lei, egli replicò con il suo spiegando il mistero.
“A questo punto”, aggiunse la donna, “avresti potuto chiedere anche un grande appezzamento di terra attorno alla casa, che tu avresti potuto coltivare e vendendo i prodotti e ricavando dei guadagni, avresti ottenuto di non andare più a fare il bracciante”.
Egli non replicò perché era molto contento del regalo che gli aveva fatto il Signore e pensava piuttosto a godere delle opportunità che gli offriva la casa, confortevole e fornita di ogni comodità.
Passò del tempo ma la moglie insisteva quotidianamente per la richiesta di un pezzo di terra ed un giorno Titta non ce la fece più e decise di risalire sulla pianta delle fave e scalarla.
Lentamente s’inerpicò, ramo dopo ramo e finalmente arrivò in cima alla pianta da cui scese nella solita strada d’oro, che ripercorse, giungendo sotto la solita casa, dove ritrovò affacciato ad una finestra il Signore; il suo volto splendeva per la bellezza ed il suo sorriso incantava.
“Benvenuto nel paradiso buon uomo!”
“Dio mio, non per i meriti che ho in piccola quantità, ma per la tua bontà, ti prego, soddisfa il desiderio di mia moglie, che desidera ardentemente un pezzo di terra, intorno alla casa!”.
“Non ti preoccupare, gioisci qui in paradiso, per tutto il tempo che vuoi, poi ritornerai a casa!”
Restò un po’ di tempo in quel luogo delizioso e poi cominciò a ridiscendere e a tempo debito, una sera, all’imbrunire giunse alla base della pianta e si accorse che attorno alla casa si estendeva un grande appezzamento di terra.
Da quel giorno Titta cominciò a coltivare la sua terra che produceva in abbondanza, ricavando ingenti guadagni e non ebbe più necessità di andare a fare il bracciante per conto d’altri. Possedeva infatti frutteti d’ogni tipo, vigneti, uliveti, seminativi, estesi boschi. Ormai aveva coperto il fondo di una grande cassa di monete d’oro ed era talmente felice che per le strade camminava sorridendo.
Passò del tempo e un bel giorno la moglie propose:
“Marito caro, non ci manca niente, però mi è venuto il forte desiderio di avere, da posizionare sopra il nostro podere, un pezzo di cielo con delle stesse assieme ad un po’ d’armonia. Vai a chiedere ciò al Signore”.
Restò trasecolato Titta per la proposta della moglie a cui replicò:
“Mia cara moglie, non sfidare la fortuna e cerca di essere contenta per quello che abbiamo, che è tanto!”.
La moglie non volle sentire ragione e tutti i giorni lo tormentava con la stessa proposta.
Non ne poté più Titta e cominciò a risalire il fusto della pianta della fava e dopo tanta fatica raggiunse la cima della pianta, da cui discese nella strada d’oro.
Camminando sveltamente arrivò sotto la finestra del Signore, che quando lo vide arrivare smise di sorridere.
“Titta cosa desideri ancora?”
“Mia moglie vi chiede un pezzo di cielo con delle stelle e un po’ d’armonia, da posizionare sopra il nostro podere”.
Il Signore si rabbuiò, emise un lungo sospiro e i suoi occhi cominciarono a lacrimare abbondantemente, mentre contemporaneamente un vento fortissimo, simile ad un uragano cominciò a sibilare, sbattendo in tutte le direzioni la cima della pianta della fava.
Titta di corsa salì sulla cima, mentre cominciò a diluviare. Per sette giorni di fila ridiscese attraverso il fusto della pianta, mentre dal cielo nero come la pece, l’acqua non smise mai di scendere. Alla fine del settimo giorno, giunse e quando fu a terra la pianta scomparve e parimenti il podere era scomparso, mentre la casa di un tempo era diventata di un terzo più piccola e sua moglie quando camminava all’interno, sfiorava con la testa il soffitto.

Fiaba raccontata da Carmelo Silvano Campisi di Campoli di Caulonia,  nato nel 1925 , alla nipote Maria Campisi di Focà di Caulonia  che a sua volta la raccontò ad Orlando Sculli.
Favola calabrese pubblicata venerdi 25 marzo 2011

Aggiungi commento

10


Codice di sicurezza
Aggiorna