Pin It

Come sempre pubblichiamo prima la versione della fiaba in dialetto calabrese della proviincia di Reggio Calabria e poi la sua traduzione in italiano. La redazione

A LANTÉRNA

diamanteI na póvara fímmana nci moríu u marítu e a dassáu nto bisógnu cu nu fígghju pícciulu. Campávanu cu tanti stenti e u figghju criscía furbu e svertu e quandu fu giúvani fattu, passándu nu jornu u guardáu nu cristiánu com’era cu attri cotrári e si ccorgíu ch’era ábili e svertu. Doppu nu pocu u chjamáu e u bbrazzáu dicéndu:
“Mi mpormái supa o cuntu toi e seppi ca si u figghju d’a bonánima i frátima!”
“I vostru frati? Eu ora sacciu ca pátrima ndavía frati, pecchì sapía ca ndavía sulu na soru chi moríu pur’iļļa!”
“Nipúti meu, eu da picciríļļu mi ndi jivi d’a casa luntánu luntánu, quandu pátrita era tantu pícciulu chi non si ricordáva i mia! Pórtami ļļa casa tua ca vogghju u canúsciu a mámmita!”

Peppi fu cunténtu e ccumpagnáu chiļļ’omu ļļa casa sua e quandu rriváu puru mámmisa si meravigghjáu ma a fini si cunvincíu i chiļļu chi nci dissi u forestéru.
Doppu nu pocu, cu Peppi jiru nta na putíχa e datu ca mamma e figghju éranu nt’o bisógnu si ccattáu u beni i Ddiu, tantu ca na famigghjúna potía campári cchjù i na simána.
A védova fu cunténta e a chistu puntu u forestéru dissi:
“Cugnáta eu sugnu riccu, pecchì ndaju terréni a non finíri, cu magazzíni chjini i ogni beni e datu ca nipútima è svertu e ca non sugnu maritátu, vogghju mu m’u portu cu mia, accussì mi juta e oji dománi, quandu eu moru, iļļu rrédita ogni cosa”.
Fu cunténta a védova e accussì doppu chi mangiáru, ziu e nipúti partíru.
Caminávanu e Peppi era sempri avánti i quantu era cunténtu e guardáva cu tant’amúri u parénti chi si ndavía rrivátu d’u celu.
Doppu nu misi rriváru vicínu a nu puzzu largu e fundu fundu, senza acqua e allúra u forestéru nci dissi a Peppi:
“Fermámundi ca ora tu ndai u cali nto puzzu, ligátu cu na corda longa longa chi ndaju nta vértula”.
“Ziu, ma pecchì eu ndaju u calu nto puzzu?”
“Ziu lu cazzu, eu non sugnu parénti toi e ti ngannái quandu ti cuntái ch’eri nipútima! Eu sugnu nu dragu!”
I Peppi nci rrizzicáru i carni d’a paúra e carcáu u fuji, ma u dragu u cchjappáu i nu vrazzu e nci detti na mangiáta ferma ferma i pugna e i carci. Apói tenéndulu strittu i nu purzu cu na manu, pigghjáu a corda d’a vértula e u ligáu d’u cintu, dicénduci:
“È nútuli i screpitíji tantu non fuji! Rasségnati e ppróntati u cali!”
“Ma pecchì?”
“Pecchì ļļa sutta ndavi na lantérna c’a jettáu n’attru magu prima u mori e mi servi!”
Accussì Peppi cu nu cori niru, ncignáu u si cala nto puzzu senz’acqua e fundu cchjù i centu canni e quandu caláva tuttu era scuru comu a menzanótti. Finarménti rriváu o fundu e vitti i latu nu catúsu i undi venía na randi luci. Si mpiláu e vitti nu mundu divérzu i chiļļu i supra. Era u mundu suttánu! Ndavía árburi d’ogni tipu, cu arcéļļi d’ogni culúri chi cantávanu e volávanu i na parti ann’attra. Ndavía puru arcéļļi d’oru pittáti i tanti culúri chi volávanu e cantávanu supra ad árburi d’oru e d’argéntu chjini i petri lucénti e i gemmi.
Rrestáu ncantátu u cotráru e guardáva c’a vucca perta, quandu ntisi a vuci d’u dragu chi nci dicía:
“Suméri quantu stai u pigghji sta lantérna? Lígala nta cima d’a corda ca a tiru supra e apói tiru a ttia!”
“Sentíti, eu mi spagnu ca vui mi dassáti cca ssutta a allúra mi ttaccu prima eu e apói cchjù supricéļļu cu na tortágna ttaccu a lantérna chi ora viju nta nu spículu”.
“Scustumátu, non ndai fidúcija i mia? Nchjana e nchjana cunténtu, ca t’i dugnu na biáva i corpa!” E jettáva vavi d’a vucca p’a rraggia. Peppinéļļu mbeci u si liga iļļu, ligáu na petra pisánti o stessu e si tinni a lantérna.
U dragu tiráu a petra e quandu arriváu a menzu d’u puzzu, dassáu u cadi a corda chi ndavía tirátu pemmu ammazza u cotráru e doppu nu pocu ntisi nu scalafásciu e fu cunténtu pecchì penzáu ca Peppi ndavía morútu e doppu tiráu a corda, ormái leggéra, ma non vitti a lantérna e si ndi jiu arraggiátu.
Peppi ļļa ssutta prima si scumportáu e apói mbelenátu si jettáu na carci d’a lantérna, chi cumparíu nta na nuvoláta i fumu e doppu nu mmorzu, juntáu n’omu artu comu nu pedi i gghjandára chi dissi:
“Cumánda patrúni!”
Rrestáu mmagátu e doppu nci spijáu chi significáva ļļu fattu.
“Signífica”, nci dissi chiļļu chi cumparíu, “ca eu sugnu u spíritu d’a lantérna e quandu chiļļu chi mi possédi mi chjama, eu cumpáru e cercu m’u jutu pe tuttu chiļļu chi voli, pecchì u me potíri è randi”.
“S’è accussì fammi nu piattu i tagghjaréļļi e fasólu!”
E cumparíu chiļļu chi cercáu Peppi, chi doppu vorzi pruppétti, ricótta, sarzízzi, fríttuli, meli, vinu, tuttu chiļļu chi u cori soi volía. All’úrtimu nci dissi ca volía i nesci d’u puzzu e mi cumpári vicínu a casa sua.
Accussì capitáu chiļļu chi vorzi e cumparíu vicínu a casa sua c’a lantérna nt’e mani. Arriváu a casa e a mamma nci domandáu d’u ziu e iļļu nci dissi ca ndavía jutu nta nu pajísi luntánu, luntánu e doppu chi a mamma nci dissi ca non ndavía cchjù nenti i mangiári nescíu d’a casa dicéndu:
“Mamma vaju e ccattu tanti cosi pecchì u ziu mi dassáu na manáta i sordi d’oru!”
Nescéndu s’arripáu nta na parti sula e cumandáu a l’omu d’a lantérna u nci porta mangiári prontu chi mancu i re ndavénu e doppu spisa pa nu misi p’a casa e puru na manáta i sordi d’oru e a mamma fu accuntentáta.
Appréssu jornu comu mamma e figghju mangiávanu, ntísaru nu bandu, avundi si dicía, ca tutti, randi e pícciuli ndavévanu u chjúdanu a finéstra, pecchì passáva a figghja d’u rre e nuļļu ndavía m’a vidi, pecchì a bellízza sua era randi assái. Tutti chjudíru i finéstri e nuļļu ndebbi u corággiu u guarda, ma Peppi i nu buchicéļļu vorzi m’u faci e guardáu e vitti passári supra a na carrózza d’oru, tiráta i quattru caváļļi janchi, a figghja d’u re ch’era bella nzini fini e i chiļļu muméntu mpoi u cori soi non ebbi abbentu pecchì a volía pe zita.
Appréssu matína risbigghjáu prestu a mámmisa e nci dissi:
“Mamma eu vogghju u mi marítu a figghja d’u re e prestu prestu ndai u vai pemmu nci’a cerchi p’e zita, ca prima i nu misi vogghju m’u m’a marítu pecchì non risístu senza d’iļļa!”
“Figghju, panicóttu ndai nta testa, eu ndaju a jiri fora, non mi fari perdíri tempu!”
“Mamma eu vogghju a d’iļļa o a nuļļu!”
“Tu a voi ma iļļa non ti voli!”
“Mi voli, mi voli, vai e fai comu ti dicu!”
“Ma si vaju cu sta mbasciáta m’ammázzanu!”
“Mamma non è accussì, vai ca dinnu ca sì!”
A mamma cu randi paura partíu e prima u rriva, Peppi cu jutu d’a lantérna e d’u spíritu soi, fici u divénta mámmisa cchjù bella i na reggína, cu na vesta i sita celéstri trapungiúta d’oru, cu coļļu chjinu i colláni i gemmi e neļļi cu petri prezziúsi i tutti i culúri.
Arrivándu re e reggína rrestáru cu l’occhji i fora e nci domandáru chi volía e iļļa nci dissi ca fígghjisa volía pe zita a figghja loru e iļļi nci rispundíru ca volénu m’u vídanu.
Peppi prima u vaji stricáu a lantérna e d’u spíritu nci dissi m’u faci u divénta bellu cchjù i nu príncipi e fu accuntentátu e quandu si prisentáu ļļ’o palázzu d’u re, tutti rrestáru mmagáti e u zitággiu fu fattu, cu pattu però ca Peppi ndavía u frábbica nu palázzu bellu arménu comu a chiļļu d’u patri d’a principéssa e Peppi promettíu.
Fissáru a data po matrimóniju e ancóra a casa Peppi n’a pprontáu e u re si spacenzijáva e dicía:
“Peppi ma sta casa quandu a ncigni? Suméri ti pari ch’e pittéļļa frisca? Vidi ca si mi fai fari brutta figúra cu l’attri re ti fazzu tagghjári a testa! ”
Mancáva nu misi e u re tornáva a coppi minacciándu e Peppi rispundía:
“Maestà, non vi amarijáti pecchì tuttu succédi comu promettívi!”
Mancáva na simána e apói nu jornu e u re ndavía perdútu a spiránza e ntantu i tutt’u mundu p’o matrimóniju ndavénu arrivátu re e reggíni e u palázzu non si vidía. Appressu jornu ndavía u si faci u matrimóniju e nta notti funda Peppi stricáu a lantérna e nci dissi d’u spíritu chi cumparíu, ca volía nu palázzu di fronti a chiļļu d’u re, ma cchjù bellu e cumparíu unu, cu porti, finéstri, ceramídi d’oru e conzátu cu móbbili belli assái. A matína prima m’arbrísci u re, chi non ndavía pigghjátu sonnu si ffacciáu d’a finéstra e rrestáu ammagátu pe chiļļu chi vitti e fu cunténtu assái.
Fu fattu u matrimóniju i lussu e doppu i ziti si ndi jiru nto palázzu loru ed éranu tantu cunténti. Ogni cosa chi a principéssa volía, Peppi a ccuntentáva usándu a lantérna, ma non nci dicía a d’iļļa a virtù i chiļļu ngégnu. I tutti i re e reggíni nci piacíu tantu u palázzu chi vórzaru u stannu na simána doppu d’u matrimóniju, nzemi o re, facéndu festa e doppu ddu, tri jorna, u sóceru mandáu a na parti o jénnaru e prima u parti u spíritu d’a lantérna, nescíu e nci dissi a Peppi:
“Patrúni, p’o si e p’o no vi dugnu stu neļļu cu na petra luccicánti, chi vi poti servíri pe bisógni non randi assái”.
E Peppi si misi nto jíditu aneļļu e partíu. Jorna prima u magu seppi d’u matrimóniju i Peppi c’a figghja d’u re e d’u fattu d’u palázzu e allúra si cumbincíu non sulu ca non ndavía morútu, ma puru ca ndavía a lantérna ncantáta chi iļļu volía e chi Peppi ndavía trovátu sutt’o puzzu e allúra pigghjáu na vértula, a l’inchjíu i lantérni novi e quandu partíu Peppi, iļļu jiu sutta d’a casa sua e ncignáu a bandijári:
“Cu voli lantérni novi ca s’i cangiu ch’i vecchji, cu voli lantérni novi ca s’i cangiu ch’i vecchji!”
A principéssa giráu e botáu e trováu a lantérna ncantáta e cunténta comu na Pasca a cangiáu cu una nova. U magu non vorzi mancu u rriva a casa e súbitu prováu a lantérna e doppu nu pocu, nta na purvaráta fici u scumpári u palázzu cu tutti chiļļi ch’éranu d’inta e u portáu nta nu postu chi nuļļu sapía.
Tornándu a sira Peppi restáu scunzulátu e nuļļu nci seppi dari notízziji. Passáru jorna e jendu girándu non trováu avundi u magu ndavía spostátu a casa sua. Nci vinni a menti d’aneļļu e u stricáu e na vuci nci dissi:
“Cumánda patrúni!”
Iļļu allúra nci spijáu d’u palázzu soi cu chiļļi ch’eranu d’inta e aneļļu nci dissi ch’era luntánu luntánu a menzu o mari e nci dissi u modu m’u vaji cu na barca.
Partíu e navigáu i notti e doppu na simána rriváu puru i notti e caláu e si mpiláu nto palázzu quandu tutti dorménu. Doppu chi girijáu nu pezzu trováu a stanza d’a mugghjéri chi nci dissi comu passávanu u tempu e ca u dragu si cumportáva bonu cu tutti e c’a d’iļļa a volía beni cchjù i na figghja e a ccuntentáva i tutti i cosi. Allúra u marítu nci dissi u nci spija avundi tenía a lantérna e nci rispundíu c’a ndavía chjusa nta na cascia i ferru nzemi ad’attri cosi soi preziósi. Capiscéndu ca non potía trovári u modu mu s’a pigghja mata, nci dissi u si mporma, fingéndu ch’era preoccupáta, comu potía moríri u dragu, chi rispundíu:
“Figghja, non ti amarijári ch’eu non moru mai!”
“Ma si ccocchji cristiánu bruttu voli u v’ammazza?”
“Non moru i nuļļa manéra!”
“Allúra eu pozzu stari tranquíļļa ca vui non moríti?”
“Sì figghja, pecchì eu i nu sulu modu pozzu moríri! Sulu si vannu u tróvanu nu porcuspínu chi staci nta na bella casa e pedi i na randi muntágna, m’u ammázzanu, m’u l’ápranu e mu nci pígghjanu d’a panza n’ovu e m’u pórtanu e mi m’u spáccanu nta frunti; sulu allúra eu moru! Comu tu vidi è diffícili, tantu cchjù ca u porcuspínu è randi tri voti nu voi ed è cchjù forti i nu leúni”.
A principéssa arricchjáu e nci cuntáu tuttu i marítisa chi stricándu aneļļu ncantátu seppi avundi stava u porcuspínu.
Doppu tri simáni i camínu arriváu e seppi ca na famígghja i chiļļi posti ndavía bisógnu i nu garzúni e iļļu si mbitáu e ncignáu u guarda i vacchi i na gnura ch’era védova cu na murra i figghji. Iļļa u raccumandáu nommu rringa i nimáli nta terra d’u porcuspínu avundi ndavía erba sempri ténnara c’a volía pe nimáli soi chi si facévanu latti, ma chi i na simána non ndavénu cchjù e non ndavéndu latti u nci faci a suppa, ca s’a facía nta na cardára i centu litri, era arraggiátu assái.
Sapéndu u fattu ca u porcuspínu era assái ngórdu i latti, d’a patrúna Peppi nci dissi u ppronta na cardára e u nci teni pronta u mungi tutti i nimáli e apói, mpéna nci’u dicía iļļu, ndavía u porta u latti avundi iļļu inci dicía e u nci faci d’u porcuspínu na suppa cu ottu, deci pani, belli cotti.
Accussì succedíu ca u garzúni pigghjáu i vacchi e i portáu dritti ļļa terra d’u porcuspínu, chi vidéndu u ntarésu chi nci ndavénu fattu i nimáli ncignáu u jetta velénu d’i naschji e spidáu a Peppi, si ndavía corággiu u si menti cu d’iļļu. Accussì succedíu ca prima u ncígnanu u si mingríjanu stricáu aneļļu e nci dissi u faci in modu u vvisa a patrúna sua u porta a cardára c’a suppa d’u latti.
Arriváu a fímmana jutáta d’i figghjóli soi e ppojáu a cardára c’a suppa nta nu chjanicèļļu e vidéndula, fujíu u porcuspínu chi zziccáu a testa nta cardára e ncignáu a mangiári. A chiļļu puntu Peppi pigghjáu na cugnáta e cu nu corpu nta testa ammazzáu u nimáli; nci apríu doppu a panza e nci pigghjáu l’ovu e doppu tri simáni rriváu ļļo palázzu soi ammenzu o mari e nci cunzignáu l’ovu d’a mugghjéri, chi comu dormía nci’u spaccáu nta frunti d’u dragu, chi passáu d’u sonnu a morti.
Peppi nci pigghjáu a chjavi chi ndavía ligáta nto coļļu, jiu e l’apríu a cascia, pigghjáu a lantérna e nci cumandáu, d’u spíritu, mi carríja u palázzu avund’era prima.
Tutti furu líbberi e Peppi e mugghjérisa campáru cunténti pe tutt’a vita.

Fiaba in dialetto calabrese della locride

***********************************************************************************

Traduzione in lingua italiana

 

LA LANTERNA

Un marito morendo lasciò la moglie con un bambino in tenera età. Vivevano tra tante privazioni, ma nonostante ciò il bambino cresceva svelto e furbo e quando divenne ragazzo, passando un uomo, lo notò, tra tanti che giocavano, per la sua particolare sveltezza. Dopo un po’ lo chiamò da parte e lo abbracciò dicendo:
“Mi sono informato sul tuo conto e ho saputo che sei figlio di mio fratello, buonanima!”
“Di vostro fratello? Io da voi sto apprendendo  questo, perché ho sempre saputo che mio padre aveva solo una sorella, morta anche lei!”
“Nipote mio, io da ragazzino andai via da casa in posti lontani. Quando tuo padre era talmente piccino, che non poteva ricordarsi di me! Portami a casa perché voglio conoscere tua madre!”
Peppi, come si chiamava il ragazzo, fu contento e accompagnò quell’uomo a casa sua e anche sua madre rimase meravigliata per quello che affermava, ma alla fine anche lei si convinse per quello che il forestiero andava dicendo.
Dopo un po’ l’uomo con il ragazzo andò in una bottega, poiché madre e figlio vivevano in grandi ristrettezze economiche e comprò loro tanta roba da mangiare, che avrebbe potuto sfamare una grande famiglia per una settimana. La vedova fu contenta e a questo punto il forestiero le disse:
“Cognata, io sono ricco, perché ho enormi estensioni di terreno, con magazzini pieni di ogni ben di Dio e dato che mio nipote è sveglio e che io non sono sposato, voglio portarlo con me perché mi aiuti ed in prospettiva, dopo la mia morte, egli erediterà ogni cosa”.
Fu contenta la vedova e così dopo pranzo, zio e nipote partirono.
Camminavano e Peppi felicissimo precedeva l’altro e si girava ogni tanto per guardare con amore il parente che miracolosamente gli era piovuto dal cielo.
Dopo un mese arrivarono presso un pozzo molto largo e profondissimo, privo d’acqua ed allora il forestiero disse al ragazzo:
“Fermiamoci perché ora tu devi scendere nel pozzo, dopo che ti avrò legato ad una lunga corda che mi porto nella bisaccia”.
“Zio ma perché io dovrei scendere nel pozzo?”
“Ma che zio d’Egitto! Io non sono tuo parente e ti ho mentito quando ti ho raccontato ch’eri mio nipote! Io sono un drago!”
A Peppi, per la paura si rizzarono i capelli in testa e cercò di scappare, ma il drago lo afferrò da un braccio e lo tempestò di pugni e calci. Poi, trattenendolo per un polso con una mano, con l’altra prese la corda che aveva nella bisaccia e gliela passò attorno alla vita, aggiungendo:
“E’ inutile! Non ti agitare perché non mi scapperai! Rassegnati e preparati a scendere!”
“Ma perché?”
“Perché lì sotto c’è una lanterna che buttò un altro drago prima di morire e mi serve!”
Così Peppi, con la morte nel cuore, cominciò a calarsi nel pozzo senz’acqua, profondo più di duecento metri e man mano che scendeva, il buio era completo.
Finalmente arrivò al fondo e su un lato vide l’imboccatura di una piccola galleria, da dove arrivava la luce. Percorrendola si trovò in un mondo diverso da quello da cui proveniva. Era infatti il mondo inferiore!

C’era qualsiasi tipo d’albero, con uccelli variopinti che cantavano e volavano da un ramo all’altro. C’erano anche uccelli d’oro dipinti con svariati colori che cantavano su alberi d’oro e d’argento, ornati di gemme luccicanti e di pietre preziose.
Restò incantato il ragazzo e guardava il tutto a bocca aperta, fino a quando non udì la voce del drago che gli intimava:
“Bestia che stai combinando? Sbrigati a prendere la lanterna e a legarla all’estremità della corda, così la tirerò su e in secondo tempo porterò in superficie anche te!”
“Sentite, io temo che voi mi abbandonerete qui sotto, cosicché all’estremità lego me stesso ed un po’ più sopra, con una ritorta legherò la lanterna che sto vedendo in un angolo!”
“Maleducato! Non hai fiducia in me? Sali su, perché appena ti avrò nelle mani ti farò nero di botte!”
E per la stizza gli veniva fuori dalla bocca bava che gli gocciolava.
Peppi invece di legare se stesso, all’estremità della corda legò una pietra pesante quanto il suo corpo, e trattenne per sé la lanterna.
Il drago quando stimò che ciò che tirava fosse a metà percorso, allentò la corda perché il ragazzo, precipitando si sfracellasse e dopo un po’ sentì un fragore e pensò che fosse avvenuto ciò che aveva progettato. Sentendo poi un peso lieve, tirò la corda, ma non vi trovò legata la lanterna, per cui andò via furibondo.
Intanto Peppi nel luogo dove si trovava, prima provò un profondo sconforto, poi adirato sferrò un calcio alla lanterna, che apparve avvolta in una nuvola di fumo e diradatasi questa, si materializzò un uomo alto quanto una quercia che disse:
“Comanda padrone!”
Il ragazzo restò sbalordito e poi gli chiese il significato di quanto stava avvenendo.
“Io sono lo spirito della lanterna”, gli raccontò l’altro, “e quando mi chiama chi è in possesso di essa, io posso aiutarlo ed esaudirlo nei suoi desideri, perché il mio potere è immenso”.
“Se è vero quello che mi dici, preparami un piatto di tagliatelle e fagioli!”
Ed apparve ciò che desiderava Peppi, che dopo pretese polpette, ricotta, salsicce, ciccioli, miele, vino, insomma tutto quello che desiderava.
Alla fine gli chiese di riportarlo fuori dal pozzo e di condurlo a casa sua. Così avvenne ciò che chiedeva e ritornò a casa con la lanterna in mano. Appena giunse, la madre gli chiese dello zio ed egli le disse ch’era partito per un paese lontanissimo e quando la mamma l’avvertì che in casa non c’era niente da mangiare, uscendo promise che sarebbe andato a comprare tutto ciò che serviva perché lo zio gli aveva lasciato una manciata di monete d’oro. Invece si appartò in un luogo solitario e comandò allo spirito della lanterna di procurargli del cibo degno di una mensa di re ed anche dei generi alimentari sufficienti per un mese ed in aggiunta, una manciata di monete d’oro per la sua mamma, che fu felice.
Il giorno successivo, mentre madre e figlio erano intenti a mangiare, udirono un banditore che intimava, che tutti, grandi e piccini, dovevano chiudere le finestre, perché sarebbe passata la figlia del re e nessuno poteva osservare la sua bellezza infinita.
Tutti chiusero le imposte e nessuno ebbe il coraggio di guardare, ma Peppi attraverso un forellino lo fece e vide passare su una carrozza d’oro, tirata da quattro cavalli bianchi, la figlia del re, di una bellezza che faceva mozzare il fiato e da quel momento ne fu innamorato ed intendeva fidanzarsi con lei.
Il mattino successivo, di buon’ora svegliò la madre e le disse:
“Mamma io voglio sposarmi la figlia del re ed immediatamente devi andare a chiederla in sposa per me, poiché entro un mese voglio sposarla, in quanto non posso fare a meno di lei!”
“Figlio mio, tu vaneggi! Non mi far perdere tempo perché debbo andare in campagna!”
“Mamma io voglio lei o nessuno!”
“Tu la vuoi, ma lei non sarà dello stesso parere!”
“Sarà d’accordo, vedrai! Va e fa come ti dico!”
“Ma se vado con questa proposta mi ammazzeranno!”
“Non sarà così, mamma! Vai e vedrai che diranno di sì!”
La mamma con grande preoccupazione partì e prima che arrivasse a destinazione Peppi con l’aiuto dello spirito della lanterna la fece diventare più bella di una regina, con addosso un vestito celeste, confezionato con fili d’oro; al collo le apparve una collana tempestata di gemme e ai diti anelli adorni di pietre preziose.
Arrivando il re e la regina restarono con gli occhi sbarrati per lo stupore e le chiesero cosa desiderasse. Ella rispose che era arrivata per chiedere in sposa per suo figlio, la principessa ed essi replicarono che desideravano vederlo.
Peppi prima di andare, strofinò la lanterna e allo spirito che comparve gli chiese di farlo diventare più bello di un principe e fu immediatamente esaudito.
Quando si presentò dal re tutti rimasero incantati per la sua bellezza e prontamente il fidanzamento fu fatto, con il patto però, che il fidanzato avrebbe dovuto costruire un palazzo, bello almeno come quello del padre della principessa ed egli promise che avrebbe provveduto.
Fissarono la data del matrimonio ed ancora Peppi non aveva provveduto alla casa ed il re, perdendo la pazienza gli diceva:
“Peppi, ma quando cominci a costruire la casa? Somaro a te pare che si possa preparare con la stessa velocità con cui si prepara un dolce? Stai attento che se mi farai fare una brutta figura con gli altri re, ti farò tagliare la testa!”
Mancava un mese per il matrimonio ed il re insisteva, minacciando ed il ragazzo replicava:
“maestà non state a preoccuparvi, perché sarà fatto quello che ho promesso!”
Mancava ormai una settimana e poi un solo giorno ed ormai re e regina avevano perso la speranza di veder costruita la casa e persino quando da tutto il mondo arrivarono re e regine, non si vide traccia del palazzo.
Il giorno successivo si sarebbe dovuto celebrare il matrimonio e durante la notte Peppi strofinò la lanterna e al suo spirito ordinò di far comparire un palazzo di fronte a quello del re, con mobili migliori, con porte, finestre e tegole d’oro.
Al mattino, prima dell’alba, il re che non era riuscito a prendere sonno, si affacciò alla finestra e restò di stucco vedendo quel portento, per cui fu molto contento.
Fu celebrato il matrimonio con grande sfarzo ed in seguito gli sposi si ritirarono nel loro palazzo ed erano felici e qualsiasi cosa desiderasse la principessa, Peppi l’accontentava servendosi della lanterna, di cui non le confidò la virtù.
A tutti i re e le regine piacque talmente tanto la dimora degli sposi che vollero trattenersi per una settimana dopo il matrimonio, assieme al sovrano di cui erano ospiti, trascorrendo il loro tempo in festeggiamenti.
Dopo alcuni giorni, il suocero ebbe l’urgenza di mandare il genero a sbrigare una faccenda, e prima che quest’ultimo partisse, lo spirito della lanterna, facendosi vedere senza essere invocato disse a Peppi:
“Padrone, nel dubbio, vi regalo quest’anello, fornito di una pietra preziosa, che vi potrà essere utile per piccole necessità!”
Ed egli partì dopo essersi infilato l’anello nel dito.
Un po’ prima della cerimonia nuziale il drago aveva saputo del matrimonio di Peppi con la figlia del re ed anche della vicenda prodigiosa del palazzo, per cui si convinse che non solo non era morto, ma che anche era in possesso della lanterna fatata che egli desiderava e che il ragazzo aveva trovato sotto il pozzo. A quel punto allora, prese una bisaccia e la riempì di lanterne nuove e quando lo sposo partì, egli andò sotto la sua casa e cominciò ad annunziare:
“Chi vuole lanterne nuove in cambio delle vecchie, chi vuole lanterne nuove in cambio delle vecchie!”
La principessa udendo si diede da fare a trovare qualcosa che facesse al caso e trovò la lanterna fatata e fu felicissima quando al suo posto ebbe una nuova.
Il mago non aspettò neppure di arrivare a casa e volle provare subito l’efficacia dell’oggetto e dopo un po’, in una nuvola di polvere, fece scomparire il palazzo assieme a quelli che l’abitavano e li fece trasferire in un posto che nessuno conosceva.
Lo sposo, tornando la sera restò sconvolto e nessuno gli seppe dare notizie e nonostante andasse in giro da giorni, non era capace di ritrovare la sua casa, ma ad un certo punto si ricordò dell’anello, per cui lo strofinò ed una voce gli disse:
“Comanda padrone!”
Gli chiese dove fosse il palazzo assieme agli occupanti ed esso informò ch’era molto lontano, in mezzo al mare e gli spiegò il modo come andarci in barca.
Partì e navigava di notte e dopo una settimana arrivò nottetempo e scendendo di nascosto s’infilò nel palazzo quando tutti dormivano. Con circospezione girò un pezzo e finalmente trovò la stanza della moglie, che gli spiegò come trascorrevano il tempo e che il drago si comportava bene con tutti, specialmente nei suoi riguardi, considerandola come una figlia e soddisfacendola in tutte le sue esigenze. A quel punto il marito l’invitò a chiedergli dove tenesse la lanterna e quando lo fece le fu risposto che la custodiva in una cassa di ferro assieme agli oggetti suoi più preziosi. Comprendendo ch’era impossibile trovare il modo per riappropriarsi, le chiese di domandargli, fingendo di essere preoccupata, se e come potesse morire ed il drago la rassicurò dicendole:
“Figlia mia, non ti preoccupare, io non morirò mai!”
“Ma se qualcuno avesse l’intenzione di uccidervi?”
“In nessun modo potrò morire!”
“Allora posso essere assolutamente tranquilla?”
“Sì figlia mia, perché in un solo modo potrebbe avvenire ciò che temi! Qualcuno dovrebbe trovare il porcospino che abita in una bella casa ai piedi di una grande montagna, ucciderlo, aprire il suo corpo ed asportargli dalla pancia un uovo, che sbattuto sulla mia fronte, provocherebbe la mia morte. Come tu vedi è difficile che ciò avvenga anche perché il porcospino è tre volte più grande e più forte di un leone”.
La principessa dopo aver ascoltato, raccontò tutto al marito che strofinando l’anello fatato, appurò dove abitava il porcospino, per cui partì per trovarlo. Dopo tre settimane di cammino seppe che una famiglia di quei paraggi aveva bisogno di un servo pastore, per cui si offrì per tale incombenza e cominciò a pascolare le mucche di una vedova che viveva con tantissimi figli. Costei gli raccomandò di non portare gli animali al pascolo nei prati del porcospino, dove l’erba era costantemente tenera e che rappresentava l’alimento delle sue mucche. Esse da una settimana non gli facevano più latte e proprio per questo motivo era arrabbiatissimo in quanto ogni mattino con esso, era solito farsi una zuppa in una caldaia di cento litri.
Peppi sapendo che la bestia desiderava ardentemente il latte, chiese alla padrona di preparare una caldaia e di tenersi pronta a mungere le mucche ed appena ciò fosse stato fatto, di portarlo nel posto da lui indicato, dove nel latte sarebbero stati aggiunti otto, dieci pani ben cotti, per la zuppa dell’animale. Così avvenne che il servo pastore condusse le mucche nelle terre del porcospino, che constatando il danno causato dalle bestie, cominciò ad emettere, per la rabbia, bile dalle narici e sfidò Peppi a duello, se avesse avuto il coraggio di affrontarlo. Così prima dell’inizio della lotta, strofinò l’anello ed ad esso ordinò di comunicare alla padrona di portare nel posto dove si trovava, la caldaia con la zuppa del latte. Arrivò la donna, aiutata da tutti i suoi figli e poggiò la caldaia su un pianoro e vedendola il porcospino accorse ed immerse la testa nella caldaia e cominciò a mangiare.
Peppi a quel punto, afferrò una scure e colpì sulla testa la bestia uccidendola, dopo gli aprì la pancia ed asportò l’uovo. Dopo tre settimane di viaggio arrivò nel palazzo in mezzo al mare e consegnò alla moglie l’uovo, che ella spiaccicò, mentre dormiva, sulla fronte del drago, che passò dal sonno alla morte. Peppi gli strappò la chiave che teneva legata al collo e con essa aprì la cassa e si riprese la lanterna ed ordinò allo spirito di ricondurre il palazzo nel posto precedente. Tutti furono liberi e gli sposi vissero felici per tutta la vita.

 

Fiaba raccontata dal dott. Santo Macrì al professor Orlando Sculli che ha ne curato la trascrizione in dialetto calabrese e in italiano

Aggiungi commento

10


Codice di sicurezza
Aggiorna